Aktuality

18.06.2021

Výzva k datovým schránkám pro soudní tlumočníky a soudní překladatele

Ministerstvo spravedlnosti vyzývá soudní tlumočníky a soudní překladatele, aby se neprodleně přihlásili do svých profesních datových schránek. Ministerstvo vnitra tyto datové schránky zřídilo v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. a na základě čl. VII. zákona č. 255/2019 Sb., a rozeslalo soudním tlumočníkům a soudním překladatelům přístupové údaje, jejichž prostřednictvím je nezbytné se [...]

Celý článek
28.05.2021

Dohledový benchmark k vyúčtování dalšího vyhotovení překladu

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Tlumočníci a překladatelé, pod záložkou Dokumenty, první z tzv. dohledových benchmarků týkajících se výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Jedná se o první metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k  naplnění zásady [...]

Celý článek
27.05.2021

Zřízení datových schránek pro tlumočníky a překladatele II.

V návaznosti na předchozí aktualitu k datovým schránkám, uveřejněnou zde 22. 4. 2021, Ministerstvo spravedlnosti sděluje následující informace: Profesní datové schránky soudních tlumočníků a soudních překladatelů jsou zřizovány v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a na základě přechodného ustanovení obsaženého v [...]

Celý článek
26.05.2021

Zřízení datových schránek pro tlumočníky a překladatele I.

Datové schránky tlumočníků a překladatelů, tzv. profesní datové schránky, jsou pro tlumočníky a překladatele povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám tlumočníků a překladatelů dne 1. 5. 2021. [...]

Celý článek
29.03.2021

Aktuální a doplňující informace k doporučeným podobám tlumočnické a překladatelské pečeti podle vyhlášky č. 506/2020 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Dokumenty doporučené podoby tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti, které odpovídají nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2021. Doporučené vzory pečetí nejsou pro tlumočníky a překladatele závazné, pečeti však musejí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 20 a 21 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Vyobrazení [...]

Celý článek
22.03.2021

Rozeslání potvrzení opravňujících k výrobě pečetí

Ministerstvo spravedlnosti v polovině měsíce března dokončuje proces rozesílání více než 3 000 potvrzení opravňujících k objednávce tlumočnické a překladatelské pečeti - viz dřívější aktualita Odesílání potvrzení opravňujícího k výrobě pečetí. Většina adresátů (s výjimkou osob s doručovací adresou v zahraničí) tedy poštovní zásilku s potvrzením již měla obdržet, [...]

Celý článek
04.03.2021

Odesílání potvrzení opravňujícího k výrobě pečeti

Rádi bychom Vás informovali o tom, že Ministerstvo spravedlnosti ČR v současné době postupně, a to dle abecedy, rozesílá poštou potvrzení opravňující k vyhotovení tlumočnické a překladatelské pečeti všem soudním tlumočníkům a soudním překladatelům dle účinné legislativy. Můžete tedy očekávat jeho doručení.   Platnost zasílaných potvrzení je omezena na dobu 60 dnů od data vystavení. Nepodaří-li [...]

Celý článek
17.02.2021

Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dopis adresovaný soudním tlumočníkům a překladatelům ve věci provádění tlumočnických a překladatelských úkonů pro účely jejich použití v zahraničí [k dispozici zde - Dopis náměstkyně MSp ČR soudním tlumočníkům a překladatelům (ověřování)]. Uvedeným dopisem ministerstvo informuje soudní tlumočníky a překladatele, že nadále již nebude možné opatřit vyhotovený [...]

Celý článek
11.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání průkazu tlumočníka

Zákon č. 354/2019 Sb. a prováděcí vyhláška č. 506/2020 Sb. spojují úkon vydání průkazu se zápisem nového žadatele do seznamu. Je tomu tak mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat fotografii. Nové průkazy tedy tlumočníci a překladatelé obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných [...]

Celý článek
07.01.2021

Vzorové tlumočnické a překladatelské doložky podle zákona č. 354/2019 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokument obsahující vzorové překladatelské a tlumočnické doložky odpovídající požadavkům nové právní úpravy (k dispozici zde). Znění zveřejněných doložek není pro tlumočníky a překladatelé závazné a doložky vyžadují individualizované úpravy ze strany tlumočníka či překladatele. Tlumočníci a překladatelé tedy mohou vzorové doložky dle vlastního uvážení [...]

Celý článek
05.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k dočasnému užívání tlumočnické pečeti

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „tlumočnický zákon“), stanoví v § 27 odst. 2, že provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. S ohledem na to, že tlumočníci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, [...]

Celý článek
05.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k číslování tlumočnických a překladatelských úkonů

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jímž bude podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nahrazeno vedení tlumočnického deníku, nevztahuje se na tlumočníky a překladatele povinnost uvádět v tlumočnické a překladatelské doložce číslo položky, pod kterou [...]

Celý článek
11.12.2020

Prováděcí právní předpisy k novému zákonu byly zveřejněny ve Sbírce zákonů

Dne 7. 12. 2020 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti („vyhláška o tlumočnické činnosti“) a č. 507/2020 o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele („vyhláška o tlumočném“), které provádějí zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů [...]

Celý článek