Aktuální informace k evidenci úkonů

Nový tlumočnický zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „TlumZ“) zavádí elektronickou evidenci úkonů, která nahrazuje povinnost vést tlumočnický deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o provedených tlumočnických a překladatelských úkonech. Odpadá tak nutnost každoroční kontroly tlumočnických deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu vypracovaných znaleckých posudků (tzv. statistických listů) dohledovému orgánu. Za kalendářní roky 2020 ani 2021 již znalecká oddělení krajských soudů ani ministerstvo kontroly tlumočnických deníků neprovádějí a ani nepřijímají a nezpracovávají statistické listy. Soudní tlumočníci a překladatelé proto nemají povinnost předložit ke kontrole tlumočnické deníky a nebudou odevzdávat statistické listy za roky 2020 a 2021.

Systém elektronické evidence tlumočnických úkonů v současné době není zprovozněn, probíhá příprava a testování systému. Do data zpřístupnění tohoto systému se na soudní tlumočníky a překladatele povinnost provádět zápisy do elektronické evidence tlumočnických úkonů podle § 28 odst. 2 TlumZ nevztahuje, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). O termínu spuštění evidence tlumočnických úkonů bude ministerstvo soudní tlumočníky a překladatele s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím tlumočnického portálu https://tlumocnici.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si Vás ministerstvo dovoluje vyzvat. Spolu s oznámením o spuštění evidence úkonů obdrží soudní tlumočníci a překladatelé i potřebné technické informace k dálkovému přístupu do systému, a to prostřednictvím profesní datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra.

K výše uvedenému je nezbytné doplnit, že do doby zprovoznění evidence je vhodné, aby soudní tlumočníci a překladatelé evidovali tlumočnické a překladatelské úkony jiným způsobem, a to zejména ve formě tlumočnického deníku, v němž se úkony evidovaly dosud.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.