Často kladené otázky

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Nikoliv. Z § 44 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb. (dále také jen „nový zákon“),  vyplývá, že tlumočník je nadále oprávněn vykonávat tlumočnickou i překladatelskou činnost podle nového zákona. Ke dni 1. 1. 2021 bude automaticky zapsán do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů (dále jen „seznam tlumočníků a překladatelů“), a to zároveň jako soudní tlumočník (dále jen „tlumočník“) i jako soudní překladatel (dále jen „překladatel“). Na základě tohoto automatického zápisu ovšem bude moci  vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost nejdéle po dobu 5 let, tedy do 1. 1. 2026. Uplynutím této doby nebo novým zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů podle nového zákona pro stejný jazyk dosavadní tlumočnické a překladatelské oprávnění zaniká.

Nový zákon přináší oddělení tlumočnické a překladatelské činnosti po vzoru zahraničních právních úprav.

 

Tlumočnickou činností se rozumí provádění tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. Jedná se o ústní konsekutivní nebo synchronní převod z výchozího do cílového jazyka. Jako tlumočnický úkon se posuzuje i přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamů telekomunikačního provozu.

Překladatelskou činností se rozumí provádění překladatelských úkonů před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy. Jedná se o písemný převod (překlad) z výchozího do cílového jazyka.

Tlumočník jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. bude ke dni 1. 1. 2021 automaticky zapsán (dočasně na dobu nejdéle 5 let) do seznamu tlumočníků a překladatelů zároveň jako tlumočník i překladatel. Rozhodne-li se v průběhu tohoto dočasného zápisu působit pouze jako tlumočník nebo pouze jako překladatel, může oznámit ukončení příslušné činnosti ministerstvu postupem podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 354/2019 Sb.

Nový žadatel o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů po datu 1. 1. 2021 bude moci žádat o zápis do seznamu buď jako tlumočník, nebo jako překladatel, případně zároveň jako tlumočník a překladatel, splní-li podmínky pro výkon činnosti tlumočnické i činnosti překladatelské.

Přestože tlumočník jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. bude podle přechodných ustanovení nového zákona automaticky zapsán do seznamu tlumočníků a překladatelů, tento zápis bude pouze dočasný (tj. po dobu nejvýše 5 let).

Aby tlumočník, respektive překladatel získal nové tlumočnické, respektive překladatelské  oprávnění podle nového zákona, musí podat žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů a po splnění zákonem stanovených podmínek být znovu zapsán. Oproti dosavadní právní úpravě se tlumočníkům, resp. překladatelům nevydává správní rozhodnutí o jmenování. Oprávnění vykonávat tlumočnickou, respektive překladatelskou činnost vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů podle nového zákona.

Žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů lze podat počínaje dnem 1. 1. 2021 na předepsaném formuláři, v němž žadatel uvede jazyk, pro který žádá o zápis do seznamu, a to podle seznamu jazyků uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Formulář žádosti bude zpřístupněn nejpozději 1. 1. 2021, náležitosti formuláře stanoví prováděcí vyhláška k zákonu.

Tlumočník, respektive překladatel žádající o nový zápis podle nového zákona musí splňovat všechny podmínky pro výkon tlumočnické, respektive překladatelské činnosti  podle nového zákona (§ 7 a násl. zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích), tedy zejména doložit požadované vzdělání a pětiletou aktivní tlumočnickou, respektive překladatelskou praxi a složit vstupní zkoušku.

Podá-li však tlumočník, respektive překladatel zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků déle než 10 let před účinností nového zákona (tj. zapsaný nejpozději dne 31. 12. 2010) žádost o nový zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů pro stejný jazyk před uplynutím pětileté doby dočasného zápisu, považuje se podmínka požadovaného vzdělání za splněnou.

Ano. Podle nové právní úpravy má žadatel o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů právní nárok na zápis v případě, že splní všechny podmínky pro výkon tlumočnické a/nebo překladatelské činnosti. Takového žadatele Ministerstvo spravedlnosti zapíše do seznamu tlumočníků a překladatelů do 10 pracovních dnů ode dne splnění všech podmínek, resp. ode dne složení slibu.

Vstupní zkouškou se bude ověřovat zejména znalost zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, znalost těch ustanovení procesních předpisů, která se bezprostředně vztahují k výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, a rovněž znalost náležitostí překladatelského a písemného tlumočnického úkonu. Předmětem zkoušky není znalost jazyka, pro který žadatel hodlá získat tlumočnické a překladatelské oprávnění.

 

Vstupní zkouška se bude konat formou písemného testu. Rámcový rozsah zkoušené látky a seznam konkrétních právních předpisů (příp. jen relevantních ustanovení) a doporučených zdrojů pro přípravu bude s dostatečným časovým předstihem uveřejněn.

Povinné pojištění bylo ze zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích vypuštěno  následnou novelou, tj. zákonem č. 166/2020 Sb. Proto ani po datu 1. 1. 2021 nebudou mít tlumočníci a  překladatelé povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou výkonem své činnosti.

Zároveň je ale nutné upozornit, že nový zákon výslovně upravuje odpovědnost za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. Podle § 21 zákona je tlumočník a překladatel povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti. Této odpovědnosti se zprostí pouze tehdy, pokud prokáže, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jímž bude podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „tlumočnický zákon“), nahrazeno vedení tlumočnického deníku. Do data zpřístupnění tohoto systému se na tlumočníky a překladatele povinnost provádět zápisy do evidence tlumočnických a překladatelských úkonů podle § 28 odst. 2 tlumočnického zákona nebude vztahovat, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). Ze stejného důvodu nebudou tlumočníci a překladatelé povinni uvádět v tlumočnické a překladatelské doložce číslo položky, pod kterou je tlumočnický či překladatelský úkon zapsán v evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, jak jim jinak ukládá § 24 odst. 2 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. O termínu spuštění evidence tlumočnických a překladatelských úkonů budou tlumočníci a překladatelé s dostatečným, nejméně měsíčním předstihem informováni, a to prostřednictvím webového portálu Ministerstva spravedlnosti na adrese https://tlumocnici.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si ministerstvo dovoluje tlumočníky a překladatele vyzvat. Spolu s oznámením o spuštění evidence tlumočnických a překladatelských úkonů obdrží tlumočníci a překladatelé i potřebné technické informace k dálkovému přístupu do systému.

Ti, kdo si chtějí údaje o provedených tlumočnických či překladatelských úkonech zapisovat ve fyzické podobě do znaleckých deníků, mohou ministerstvo požádat o tiskopis tlumočnického (překladatelského) deníku.

Nový tlumočnický zákon zavádí elektronickou evidenci úkonů, která nahradí povinnost vést tlumočnický deník a poskytne ministerstvu průběžné i souhrnné údaje o provedených tlumočnických a překladatelských úkonech. Odpadne tak nutnost každoroční kontroly tlumočnických deníků a povinné odevzdávání přehledů o počtu provedených tlumočnických úkonů (tzv. statistických listů) dohledovému orgánu.

Za kalendářní rok 2020 již znalecká a tlumočnická oddělení krajských soudů nebudou kontroly tlumočnických deníků provádět a nebudou ani přijímat a zpracovávat statistické listy, přičemž tyto úkony nebude realizovat ani ministerstvo. Tlumočníci proto nemají povinnost předložit ke kontrole tlumočnický deník a nebudou odevzdávat statistické listy za rok 2020.

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „tlumočnický zákon“), stanoví v § 27 odst. 2, že provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. S ohledem na to, že tlumočníci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nemají dosud k dispozici potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí překladatelské pečeti a tlumočnické pečeti (§ 11 odst. 4 tlumočnického zákona), Ministerstvo spravedlnosti sděluje, že překladatelské úkony je možné opatřovat otiskem dosud užívané tlumočnické pečeti. Takto lze, v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje), postupovat do té doby, než bude zpřístupněn nový seznam tlumočníků a překladatelů, který mimo jiné umožní individuálně generovat příslušné potvrzení pro objednávku a převzetí pečetí elektronickou cestou.

Po zpřístupnění nového seznamu tlumočníků a překladatelů tak budou tlumočníci a překladatelé povinni vygenerovat si příslušné potvrzení, na jeho základě si objednat a převzít překladatelskou pečeť a tlumočnickou pečeť a užívat je v souladu s tlumočnickým zákonem.

O termínu zpřístupnění nového seznamu tlumočníků a překladatelů budou tlumočníci a překladatelé s dostatečným, nejméně měsíčním předstihem informováni, a to prostřednictvím webového portálu Ministerstva spravedlnosti na adrese https://tlumocnici.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si ministerstvo dovoluje tlumočníky a překladatele vyzvat. Spolu s oznámením o zpřístupnění seznamu tlumočníků a překladatelů obdrží tlumočníci a překladatelé i potřebné technické informace k postupu, jakým bude možno generovat potvrzení pro objednávku a převzetí pečetí.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jímž bude podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nahrazeno vedení tlumočnického deníku, nevztahuje se na tlumočníky a překladatele povinnost uvádět v tlumočnické a překladatelské doložce číslo položky, pod kterou je tlumočnický či překladatelský úkon zapsán v evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, jak jim jinak ukládá § 24 odst. 2 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Tlumočníci a překladatelé mohou do spuštění evidence tlumočnických a překladatelských úkonů pro vlastní potřebu pokračovat podle své volby v číselné řadě dosud podaných tlumočnických úkonů, nebo případně evidovat tlumočnické a překladatelské úkony samostatně v nové číselné řadě.

Má-li tlumočník jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. zájem ukončit tlumočnickou činnost, pak musí souladu s § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 354/2019 Sb. doručit ministerstvu písemné oznámení o ukončení tlumočnické činnosti. V zájmu jistoty je vhodné v oznámení výslovně uvést, že v překladatelské činnosti hodlá oznamovatel nadále pokračovat. Oznámení je třeba zaslat poštou na adresu ministerstva nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@msp.justice.cz, případně do datové schránky ministerstva spravedlnosti.

 

Oprávnění k výkonu tlumočnické činnosti pak ve smyslu shora uvedeného ustanovení zákona č. 354/2019 Sb. zanikne k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení ministerstvu doručeno. K vyznačení zániku tlumočnického oprávnění v novém seznamu tlumočníků a překladatelů dojde bez zbytečného odkladu poté, kdy technické podmínky umožní tento nový seznam spustit a zápisy v něm provádět.

Shora uvedené platí obdobně v případě, že tlumočník jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. má zájem ukončit překladatelskou činnost a nadále pokračovat pouze v činnosti tlumočnické.

Podle § 11 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ministerstvo vydá tlumočníkovi / překladateli průkaz tlumočníka / překladatele. Předpokladem k tomu, aby mohlo ministerstvo průkaz vydat, je zaslání fotografie tlumočníka / překladatele v elektronické podobě.

Zaslané fotografie musí vzhledem k účelu svého použití splňovat náležitosti standardní pasové fotografie, konkrétně:

 • pozadí za zobrazovanou osobou je neutrální světlé barvy, stejně jako pokožka, prosté jakýchkoliv rušivých elementů (vzorů, jiných osob v pozadí – samostatné zobrazení snímané osoby, výrazných objektů)
 • není povolen „efekt červených očí“
 • fotografie je bez odlesků
 • fotografie zaostřena bez rušivých bodů
 • kontrast a jas přirozené
 • osvětlení fotografovaného stejné na celé ploše fotografie bez reflexních ploch nebo stínů ve tváři
 • pohled namířen přímo do fotoaparátu
 • oči celé viditelné, nezakryté vlasy nebo obroučkami brýlí
 • fotografie zobrazuje obě strany obličeje souměrně (viditelné obě uši, nejsou-li zakryty vlasy)
 • brýle nezpůsobují žádné odlesky, nejsou povolena barevná nebo zabarvující skla, obroučky brýlí nesmí zakrývat jakoukoliv část očí. Je důležité vyhnout se použití extrémně silných rámečků.
 • pokrývka hlavy není povolena (s výjimkou náboženských důvodů)
 • výraz obličeje neutrální, ústa zavřená
 • min. 300 DPI
 • rozlišení fotografie přizpůsobit rozměru 20 x 25,8 mm