Obecné podmínky

Tlumočníkem či překladatelem může být pouze fyzická osoba, která:

 • je odborně způsobilá k výkonu tlumočnické (překladatelské) činnosti v jazyce, pro který má být zapsána

Za odborně způsobilou se považuje osoba, která:

 • získala vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu,*
 • absolvovala státní jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický nebo překladatelský, nebylo-li předmětem vysokoškolského vzdělání studium daného jazyka, nebo nejedná-li se o rodilého mluvčího daného jazyka,**
 • získala 5 let aktivní tlumočnické nebo překladatelské praxe zaměřené na tento jazyk,***
 • absolvovala doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem právo a právní věda,****
 • získala jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný jazyk nebo absolvovala kvalifikační akreditovaný kurz zaměřený na daný jazyk, pokud je to nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí, a*****
 • úspěšně složila vstupní zkoušku tlumočníka.

* konkrétní požadavky na vzdělání jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, jejíž plné znění je k dispozici zde

** výjimky z povinnosti absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický nebo překladatelský jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, jejíž plné znění je k dispozici zde

*** aktivní tlumočnickou nebo překladatelskou praxí se rozumí výkon odborných činností souvisejících s daným jazykem po ukončení vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, kdy převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia

**** / ***** specifikace požadovaného doplňkového studia a výjimky z povinnost absolvovat takové studium, jakožto i specifikace potřebných osvědčení, jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, jejíž plné znění je k dispozici zde

 • je bezúhonná

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti, nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena.

 • je plně svéprávná

Svéprávností se rozumí způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (tj. právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku.

Plně svéprávným není člověk, jehož svéprávnost byla omezena. Omezit svéprávnost může jen soud, a to za podmínek uvedených v § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

 • nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis sankcionována za některé přestupky

Tlumočníkem či překladatelem nemůže být osoba, která byla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána

 • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 37 odst. 1 písm. a) až d), f) až k) nebo podle § 37 odst. 2 písm. a) až d), f) až l) zákona č. 354/2019 Sb.,
 • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 38 odst. 1 písm. a) až e nebo podle § 38 odst. 2 písm. a) až f) zákona č. 354/2019 Sb.,
 • pokutou ve výši nejméně 100000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a), b) až d) zákona č. 354/2019 Sb., ani
 • pokutou ve výši 100000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 2 písm. a), b) až d) zákona č. 354/2019 Sb.,

nebo které v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis bylo zrušeno oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost podle § 14 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

 • není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku

Úpadek je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Dlužník je v úpadku, jestliže má (i) více věřitelů a (ii) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a (iii) tyto závazky není schopen plnit. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

 • kontaktní adresu na území České republiky

Povinnost mít kontaktní adresu na území České republiky má osoba, která nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky.

 • prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické činnosti, nejedná-li se o rodilého mluvčího

Znalost českého jazyka se prokazuje dokladem o splnění zkoušky u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, nebo dokladem o splnění rovnocenné jazykové zkoušky.

Potřebnou úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky stanoví vyhláškou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Rodilým mluvčím se pro účely zákona č. 354/2019 Sb. rozumí osoba, která složila maturitní zkoušku z českého jazyka.

 • po splnění shora uvedených podmínek složila bez výhrady do rukou ministra spravedlnosti slib

Slib tlumočníka zní: „Slibuji, že při své tlumočnické činnosti budu dodržovat právní předpisy, že tlumočnickou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu tlumočnické činnosti dozvěděl.“

Slib překladatele zní: „Slibuji, že při své překladatelské činnosti budu dodržovat právní předpisy, že překladatelskou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu překladatelské činnosti dozvěděl.“

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.