Prováděcí právní předpisy k novému zákonu byly zveřejněny ve Sbírce zákonů

Dne 7. 12. 2020 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti („vyhláška o tlumočnické činnosti“) a č. 507/2020 o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele („vyhláška o tlumočném“), které provádějí zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o tlumočnicích“). Vyhlášky nabývají účinnosti společně se zákonem o tlumočnicích, tj. 1. 1. 2021. Úplné znění vyhlášek naleznete na tomto portálu v sekci Tlumocnici pod záložkou Dokumenty.

Vyhláška o tlumočnické činnosti upravuje zejména způsob vykonání vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele, její formu, obsah a průběh, a dále požadované vzdělání, požadovanou délku praxe a další kvalifikační požadavky pro zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, způsob provedení a náležitosti tlumočnického a překladatelského úkonu, užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky, a způsob vedení evidence úkonů.

Vyhláška o tlumočném upravuje výši a způsob určení odměny za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti včetně rozsahu jejího snížení, odepření a zvýšení, jakožto i výši a způsob určení náhrady hotových výdajů a způsob vyúčtování odměny a náhrad.

Kromě dvou shora uvedených právních předpisů se v legislativním procesu aktuálně nachází návrh vyhlášky Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví potřebná úroveň znalosti českého jazyka a rovnocenné jazykové zkoušky pro výkon tlumočnické činnosti. Tato vyhláška upravuje podmínky prokázání znalosti českého jazyka v případě žadatelů, kteří nejsou rodilými mluvčími. Návrh vyhlášky je k dispozici v elektronické knihovně legislativního procesu na adrese https://apps.odok.cz/veklep pod PID: KORNBSPDSBLG.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.