Sdělení Ministerstva spravedlnosti k dočasnému užívání tlumočnické pečeti

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „tlumočnický zákon“), stanoví v § 27 odst. 2, že provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. S ohledem na to, že tlumočníci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nemají dosud k dispozici potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí překladatelské pečeti a tlumočnické pečeti (§ 11 odst. 4 tlumočnického zákona), Ministerstvo spravedlnosti sděluje, že překladatelské úkony je možné opatřovat otiskem dosud užívané tlumočnické pečeti. Takto lze, v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje), postupovat do té doby, než bude zpřístupněn nový seznam tlumočníků a překladatelů, který mimo jiné umožní individuálně generovat příslušné potvrzení pro objednávku a převzetí pečetí elektronickou cestou.

Po zpřístupnění nového seznamu tlumočníků a překladatelů tak budou tlumočníci a překladatelé povinni vygenerovat si příslušné potvrzení, na jeho základě si objednat a převzít překladatelskou pečeť a tlumočnickou pečeť a užívat je v souladu s tlumočnickým zákonem.

O termínu zpřístupnění nového seznamu tlumočníků a překladatelů budou tlumočníci a překladatelé s dostatečným, nejméně měsíčním předstihem informováni, a to prostřednictvím webového portálu Ministerstva spravedlnosti na adrese https://tlumocnici.justice.cz/, k jehož průběžnému sledování si ministerstvo dovoluje tlumočníky a překladatele vyzvat. Spolu s oznámením o zpřístupnění seznamu tlumočníků a překladatelů obdrží tlumočníci a překladatelé i potřebné technické informace k postupu, jakým bude možno generovat potvrzení pro objednávku a převzetí pečetí.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.