Zprovoznění elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) zprovoznilo elektronickou evidenci tlumočnických a překladatelských úkonů, která nahrazuje tlumočnický deník podle předchozí právní úpravy. Elektronická evidence je informační systém veřejné správy a je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Přechodné období do 30. 6. 2023

 • Povinnost zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony do elektronické evidence je soudním tlumočníkům a soudním překladatelům (dále jen „tlumočníci a překladatelé“) uložena v § 28 odst. 2 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „tlumočnický zákon“).
 • Ministerstvo si je vědomo skutečnosti, že provádění zápisů do centrální elektronické evidence představuje pro tlumočníky a překladatele podstatnou změnu dosavadní praxe. Přes své mnohé výhody bude evidence zejména v počátečním období vyžadovat, aby si uživatelé osvojili práci s novou elektronickou aplikací jak po stránce technické, tak obsahové.
 • V souladu s principy dobré správy a za účelem zajištění plynulého přestupu do prostředí elektronické evidence se proto ministerstvo z pozice orgánu dohledu nad výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti rozhodlo v souvislosti se spuštěním evidence uplatňovat zvláštní dohledový režim v podobě tzv. přechodného období.

V průběhu přechodného období do 30. 6. 2023:

a) pro tlumočníky a překladatele bude v plném rozsahu platit zákonná povinnost zapisovat tlumočnické a překladatelské úkony do evidence úkonů a uvádět evidencí přidělené číslo položky do tlumočnické nebo překladatelské doložky (§ 24 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti);

b) ministerstvo upustí od výkonu dohledových pravomocí, tzn. nebude postihovat zjištěná pochybení a nedostatky při provádění zápisů do evidence úkonů; 

c) ministerstvo se zaměří na preventivní působení vůči dohlíženým subjektům ve formě metodické činnosti a podpory tlumočníků a překladatelů při práci s elektronickou aplikací.

 • Stanovená doba přechodného období, tj. od 14. 11. 2022 (kdy došlo k technickému nasazení aplikace) do 30. 6. 2023 je podle názoru ministerstva dostatečná k tomu, aby poskytla příležitost k získání zkušeností s prováděním zápisů bez obavy z případného postihu i tlumočníkům a překladatelům s nižší frekvencí výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti.
 • Zavedením přechodného období ministerstvo vytváří optimální podmínky pro adaptaci na novou podobu evidování úkonů a pro zodpovědný přístup k plnění evidenční povinnosti ze strany tlumočníků a překladatelů.   

2. Přístup do elektronické evidence úkonů

 • Přístup do evidence je umožněn prostřednictvím webové stránky Seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů na adrese https://seznat.justice.cz/. V pravém horním rohu je nutno stisknout tlačítko „Přihlásit“.

Přihlášení do evidence je možné:

a) pomocí poskytovatele ISDS (datové schránky tlumočníka a překladatele), nebo

b) pomocí identity občana (info.identitaobcana.cz), nebo

c) pomocí katalogu autentizačních a autorizačních služeb (CzechPoint).

 • Přihlášení do evidence pomocí poskytovatele ISDS, tj. prostřednictvím přístupových údajů k profesní datové schránce tlumočníka a překladatele, je pro tlumočníky a překladatele nejsnazším způsobem přihlášení vzhledem k obecně platné povinnosti tlumočníků a překladatelů mít zpřístupněnu profesní datovou schránku a být do ní přihlášen. Tlumočníci a překladatelé, kteří dosud nejsou přihlášeni do své profesní datové schránky, nechť neprodleně kontaktují infolinku datových schránek (tel. č. 954 200 200)a současně vyhledají podrobné informace na tlumočnickém portálu https://tlumocnici.justice.cz/ v sekci Tlumočníci a překladatelé, záložka Aktuality (viz aktuality: Zřízení datových schránek pro tlumočníky a překladatele I. a II.; Výzva a Opakovaná výzva k přihlášení do datových schránek).
 • Pro práci s elektronickou evidencí je nezbytné používat webové prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Naopak Internet Explorer již nelze používat z důvodu ztráty podpory.

3. Které úkony ne/zapsat do elektronické evidence

 • Do evidence tlumočníci a překladatelé nezapisují úkony již provedené v roce 2022, úkony provedené v roce 2021, ani úkony provedené v letech předcházejících.
 • Výjimkou ze shora uvedeného pravidla jsou úkony provedené v roce 2022, u nichž dosud nedošlo k úhradě odměny a náhrad za úkon orgánem veřejné moci. Takové úkony lze (za účelem získání zkušeností s prováděním zápisů) do evidence zapsat.
 • Do evidence tlumočníci a překladatelé povinně zapisují všechny zadané dosud neprovedené tlumočnické a překladatelské úkony, a to včetně zadaných, avšak dosud neprovedených úkonů v roce 2022.
 • Do evidence není dovoleno zapisovat fiktivní (cvičné) úkony. Evidence ani v průběhu přechodného období neslouží jako testovací prostředí.

4. Obecné informace k zápisům do elektronické evidence

 • Údaje zapsané do evidence nejsou veřejně přístupné. K údajům má přístup pouze konkrétní tlumočník nebo překladatel a ministerstvo. Dále do evidence mohou nahlížet jen orgány veřejné moci, a to v nezbytném rozsahu a zpravidla na žádost. Veřejně přístupné jsou pouze dva evidenční údaje zobrazené na profilu tlumočníka nebo překladatele v Seznamu tlumočníků a překladatelů: celkový počet provedených úkonů v jednotlivých letech a celkový počet zadaných, dosud neprovedených úkonů.
 • Evidence automaticky přiděluje každému úkonu tzv. číslo položky, tj. číslo, pod kterým je tlumočnický nebo překladatelský úkon v evidenci zapsán. Čísla položky tvoří jednotnou číselnou řadu platnou pro všechny tlumočnické úkony, resp. pro všechny překladatelské úkony zapsané do evidence. Tlumočnické úkony mají samostatnou číselnou řadu, stejně tak překladatelské úkony mají samostatnou číselnou řadu. Před zápisem je třeba rozlišit, zda jde o úkon tlumočníka nebo překladatele. Pro vlastní administrativní potřebu (např. vlastní číslování) může tlumočník nebos překladatel zadat libovolné označení úkonu do nepovinného pole „Označení“.
 • Číselná řada čísel položky tlumočnických, resp. překladatelských úkonů zapisovaných v roce 2022 má předčíslí 010. Důvodem tohoto mimořádného opatření je nutnost jednoznačně odlišit čísla úkonů zapsaných v roce 2022 v evidenci od čísel úkonů, kterými své úkony dosud provedené v roce 2022 označili tlumočníci a překladatelé podle vlastních tlumočnických deníků.
 • Zápis úkonu (pomocí tlačítka „Přidat“ na horní liště) se provádí postupně: nejprve se zapisují základní povinné údaje (např. předmět úkonu, den zadání, zadavatel atd.). Další údaje (např. den provedení, den úhrady odměny a náhrad) se zapisují následně. Tlumočník, resp. překladatel je povinen údaje zapisovat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, k níž se povinnost zápisu váže (např. ode dne zadání úkonu, ode dne provedení úkonu, ode dne úhrady odměny a náhrad).
 • Již zapsané údaje o tlumočnickém nebo překladatelském úkonu lze (s určitými výjimkami) v evidenci upravovat a doplňovat pomocí funkce „Editovat“.

5. Nápověda, dotazy, hlášení technických závad

 • Před zahájením práce s evidencí je nezbytné seznámit se s právní úpravou evidence v tlumočnickém zákoně (§ 28) a ve vyhlášce č. 506/2020 Sb. (příloha č. 3 této vyhlášky).
 • Pro práci s evidencí je pro uživatele připravena nápověda – viz tlačítko „Nápověda“ v pravém horním rohu evidence.
 • V případě výskytu dotazů a technických obtíží při práci s evidencí je k dispozici kontaktní formulář – viz spodní černá lišta evidence (https://znalci.justice.cz/seznat-kontakt/).
 • Ministerstvo je připraveno vypracovat v průběhu přechodného období další podpůrné materiály a pomůcky, v nichž bude reagovat na avizované aplikační a výkladové problémy týkající se provozu evidence tlumočnických a překladatelských úkon. Uspořádá také prezenční i on-line vzdělávací semináře zaměřené na práci s evidencí. Termíny seminářů budou uveřejněny na tlumočnickém portálu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.