Průběh řízení

Řízení o udělení oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost se zahajuje dnem podání žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, tj. dnem, kdy tato žádost došla Ministerstvu spravedlnosti. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami (např. neobsahuje-li všechny povinné přílohy), žadatel bude vyzván k odstranění takových vad v přiměřené lhůtě.

Žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů se podává na předepsaném formuláři dostupném zde. V žádosti žadatel uvede jazyk, pro který žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, a to podle seznamu jazyků uveřejněném zde (pokud žadatel hodlá vykonávat tlumočnickou či překladatelskou činnost v jazyce, který není uveden, může kontaktovat Ministerstvo spravedlnosti s odůvodněnou žádostí o zařazení tohoto jazyka na seznam).

Splní-li žadatel podmínky pro výkon tlumočnické činnosti včetně složení vstupní zkoušky tlumočníka, Ministerstvo spravedlnosti zapíše takového žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů do 10 pracovních dnů ode dne složení slibu. Oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů. Rozhodnutí o zápisu do seznamu se písemně nevyhotovuje a nabývá právní moci zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů.

Po zápisu žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů vydá Ministerstvo spravedlnosti žadateli průkaz tlumočníka, resp. překladatele, a potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí tlumočnické pečeti. Před vydáním průkazu vyžádá Ministerstvo spravedlnosti od žadatele jeho fotografii.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.