Kdo je soudní tlumočník a překladatel

a) Soudní tlumočník

Soudním tlumočníkem je fyzická osoba zapsaná (jako tlumočník) do seznamu tlumočníků a překladatelů vedeného Ministerstvem spravedlnosti a oprávněná k výkonu tlumočnické činnosti.

Výkonem tlumočnické činnosti se rozumí provádění tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. Úkony a činnost, jejichž předmětem je přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jsou posuzovány jako tlumočnická činnost.

Termín „tlumočník“ (zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících využívaný jak pro tlumočníky, tak pro překladatele) vystihuje pouze činnost, kterou vykonává profesionálně připravený odborník v oboru tlumočení, tj. ústní konsekutivní nebo synchronní převod z jazyka výchozího do jazyka cílového, zatímco písemný převod (překlad) provádí odborník označený terminologicky správně jako „překladatel“.

Profese tlumočníka je specifická, jelikož pro výkon této činnosti nestačí samotná znalost jazyka, a tlumočník musí být schopen rychle porozumět a analyzovat projev mluvčího. Nejdůležitějším prvkem tlumočnické činnosti je tedy pohotovost. Zejména pak v rámci soudní řízení jsou důležité aspekty přímé interakce s obžalovaným, advokáty, svědky, soudcem, státním zástupcem.

b) Soudní překladatel

Soudním překladatelem je fyzická osoba zapsaná (jako překladatel) do seznamu tlumočníků a překladatelů vedeného Ministerstvem spravedlnosti a oprávněná k výkonu překladatelské činnosti.

Výkonem překladatelské činnosti se rozumí provádění překladatelských úkonů před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle právních předpisů.

Na rozdíl od tlumočníka, který přichází do styku s ústním projevem, soudní předkladatel provádí písemné překlady (např. listin, dokumentů atd.). Profese překladatele vyžaduje preciznost, znalost právní terminologie včetně významu vybraných právních pojmů v různých právních řádech.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.