Povinnosti

Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti

Poznámka: kde se dále v textu hovoří o tlumočníkovi, tlumočnickém úkonu, tlumočnickém oprávnění a tlumočnické činnosti, rozumí se tím i překladatel, překladatelský úkon, překladatelské oprávnění a překladatelská činnost, není-li výslovně stanoveno jinak.

Tlumočník je povinen vykonávat tlumočnickou činnost:

 • pouze v jazyce, pro který má oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost (§ 4 odst. 1 ZSTSP)
 • s odbornou péčí (§ 4 odst. 1 ZSTSP)
 • nezávisle (§ 4 odst. 1 ZSTSP)
 • nestranně (§ 4 odst. 1 ZSTSP)
 • ve sjednané nebo stanovené době (§ 4 odst. 1 ZSTSP)
 • osobně (§ 4 odst. 2 ZSTSP).

Mlčenlivost

 • Tlumočník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti, a to i po jejím skončení. Mlčenlivosti jej může zprostit jen zadavatel.
 • Tlumočník je povinen o povinnosti mlčenlivosti písemně poučit konzultanty a další osoby, které se na tlumočnické činnosti podílely.
 • Podrobnosti k povinnosti mlčenlivosti stanoví § 20 ZSTSP.

Náhrada újmy

 • Tlumočník je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem tlumočnické činnosti. Tlumočník se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. (§ 21 ZSTSP).

V souvislosti s tlumočnickým úkonem tlumočník:

 • nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který tlumočnický úkon zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být tlumočnický úkon použit; (§ 18 odst. 1 ZSTSP)
 • nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže byl rozhodnutím orgánu veřejné moci z provedení tlumočnického úkonu vyloučen; (§ 18 odst. 2 ZSTSP)
 • je povinen zadavateli bezodkladně oznámit skutečnost, pro kterou nesmí tlumočnický úkon provést; (§ 18 odst. 2 ZSTSP)
 • musí odmítnout provést tlumočnický úkon, pokud: (a) má pozastaveno oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, (b) nemá tlumočnické oprávnění v jazyce, ve kterém je potřebné úkon provést, (c) nemá k provedení tlumočnického úkonu dostatek odborných znalostí, (d) mu počet nebo rozsah zadaných, dosud neprovedených tlumočnických úkonů neumožňuje provést další úkon řádně a včas; (§ 19 odst. 1 ZSTSP)
 • nesmí odmítnout provést tlumočnický úkon, jehož zadavatelem je orgán veřejné moci, z jiného důvodu než z důvodu podle § 19 odst. 1 ZSTSP nebo v případě, že mu závažné zdravotní okolnosti, závažná rodinná situace, mimořádné nebo neočekávané pracovní povinnosti nebo jiné vážné důvody neumožňují provést úkon řádně a včas, nebo tak stanoví jiný zákon; (§ 19 odst. 2 ZSTSP)
 • je povinen zapisovat stanovené údaje o tlumočnickém úkonu do evidence tlumočnických a překladatelských úkonů (§ 28 odst. 2 ZSTSP). Podrobněji o evidenci úkonů je pojednáno v samostatné záložce „Vedení evidence“.

Způsob provedení tlumočnického a překladatelského úkonu

 • Tlumočnický úkon lze provádět pouze ústně; přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být prováděn písemně, a to obdobným způsobem jako překladatelský úkon. (§ 27 odst. 1 ZSTSP)
 • Překladatelský úkon lze provádět pouze písemně. (§ 27 odst. 2 ZSTSP)
 • Provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. (§ 27 odst. 2 ZSTSP)
 • Provádí-li se překladatelský úkon v elektronické podobě, musí být dán souhlas zadavatele. Zároveň musí být každé jeho vyhotovení podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, musí být připojen certifikát pro elektronický podpis, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen a který obsahuje jméno překladatele a označení „překladatel“, a musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Certifikát, na kterém je založeno elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let ode dne provedení překladatelského úkonu. (§ 27 odst. 2 ZSTSP)
 • Je-li tlumočnická či překladatelská činnost vykonávána z některého nebo do některého z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, vykonává se taková činnost způsobem odpovídajícím charakteru použitého komunikačního systému. (§ 27 odst. 3 ZSTSP)
 • U tlumočnických úkonů, jejichž celková délka přesahuje 4 hodiny, musí být zařazena alespoň hodinová přestávka nebo být ustanoveni alespoň 2 tlumočníci. (§ 27 odst. 5 ZSTSP)
 • Způsob provedení tlumočnického úkonu a náležitosti překladatelského úkonu, užívání pečeti a tlumočnické doložky upravuje vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

V případě pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost tlumočník (§ 13 odst. 4 ZSTSP):

 • nesmí vykonávat tlumočnickou činnost;
 • bezodkladně informuje o pozastavení všechny své zadavatele dosud neprovedených tlumočnických úkonů;
 • bezodkladně informuje o pozastavení zadavatele dosud neprovedených překladatelských úkonů, pokud v rozhodnutí o pozastavení překladatelské činnosti je uvedeno, že dokončení již rozpracovaných překladatelských úkonů je v rozporu s důvodem pozastavení;
 • neprovede dosud neprovedené tlumočnické úkony;
 • dokončí již rozpracované překladatelské úkony a doplní nebo vysvětlí již provedené překladatelské úkony, pokud to není v rozporu s důvodem pozastavení;
 • nedokončí již rozpracované překladatelské úkony, pokud v rozhodnutí o pozastavení překladatelské činnosti je uvedeno, že dokončení již rozpracovaných překladatelských úkonů je v rozporu s důvodem pozastavení; zároveň je povinen vrátit zadavateli podklady sloužící pro provedení překladatelského úkonu.

V případě zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost je tlumočník (případně ten, kdo má věc u sebe) povinen:

 • vrátit zadavateli bez zbytečného odkladu podklady sloužící pro provedení tlumočnického úkonu (§ 14 odst. 4 ZSTSP);
 • odevzdat tlumočnickou pečeť a průkaz tlumočníka bez zbytečného odkladu Ministerstvu spravedlnosti (§ 14 odst. 5 ZSTSP).

Oznamovací povinnost tlumočníka vůči Ministerstvu spravedlnosti

 • Změnu ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro výkon tlumočnické činnosti, je tlumočník povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (§ 11 odst. 5 ZSTSP).
 • Skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, je tlumočník povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala. (§ 24 ZSTSP).
 • Změnu údajů zapisovaných do seznamu tlumočníků a překladatelů je tlumočník povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti do 10 pracovní dnů ode dne, kdy ke změně došlo; zároveň je povinen k oznámení přiložit doklad osvědčující danou změnu, pokud nejde o změny již zapsané v základních registrech, veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, případně v informačním systému cizinců. (§ 16 odst. 5 a 6 ZSTSP).
 • Podrobněji o oznamovací povinnosti tlumočníků je pojednáno v samostatné záložce „Nahlašování změn“.

Odměna a náhrady

 • Smluvní odměna za výkon tlumočnické činnosti se řídí smlouvou se zadavatelem.
 • Mimosmluvní odměna se určí podle § 29 odst. 3 ZSTSP a podle vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti.
 • Byl-li tlumočnický úkon zadán orgánem veřejné moci, je tlumočník povinen vyúčtovat odměnu a náhrady bez zbytečného odkladu po provedení tlumočnického úkonu a překladatel je povinen vyúčtovat odměnu a náhrady zároveň s provedením překladatelského úkonu. (§ 32 ZSTSP)
 • Nebylo-li sjednáno jinak, má tlumočník právo na náhradu hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu, a na náhradu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem. (§ 30 odst. 1 ZSTSP)
 • Výši a způsob určení náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě a vyúčtování náhrad upravuje vyhláška o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.