Nahlašování změn

Oznamovací povinnost tlumočníka vůči Ministerstvu spravedlnosti:

Poznámka: kde se dále v textu hovoří o tlumočníkovi, tlumočnickém úkonu, tlumočnickém oprávnění a tlumočnické činnosti, rozumí se tím i překladatel, překladatelský úkon, překladatelské oprávnění a překladatelská činnost, není-li výslovně stanoveno jinak.

A) Změnu ve skutečnostech, které jsou podmínkou pro výkon tlumočnické činnosti, je tlumočník povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (§ 11 odst. 5 ZSTSP)

  • podmínky pro výkon tlumočnické činnosti jsou uvedeny v § 7 ZSTSP

B) Skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, je tlumočník povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala. (§ 24 ZSTSP)

  • skutečnosti, které mohou vést k pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, jsou uvedeny v § 13 ZSTSP

skutečnosti, které mohou vést k zániku oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, jsou uvedeny v § 14 ZSTSP

C) Změnu údajů zapisovaných do seznamu tlumočníků a překladatelů je tlumočník povinen oznámit Ministerstvu spravedlnosti do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo; zároveň je povinen k oznámení přiložit doklad osvědčující danou změnu, pokud nejde o změny již zapsané v základních registrech, veřejném rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, případně v informačním systému cizinců. (§ 16 odst. 5 a 6 ZSTSP)

  • údaje zapisované do seznamu tlumočníků a překladatelů jsou uvedeny v § 16 ZSTSP

Oznamovací povinnost tlumočníka vůči zadavateli tlumočnického úkonu:

A) Jakmile se tlumočník dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí provést tlumočnický úkon, oznámí ji bezodkladně zadavateli. (§ 18 odst. 2 ZSTSP)

  • tlumočník nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který tlumočnický úkon zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být tlumočnický úkon použit. (§ 18 odst. 1 ZSTSP)

B) V případě pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost:

  • tlumočník bezodkladně informuje o pozastavení všechny své zadavatele dosud neprovedených tlumočnických úkonů (§ 13 odst. 4 ZSTSP)
  • překladatel bezodkladně informuje o pozastavení zadavatele dosud neprovedených překladatelských úkonů, pokud v rozhodnutí o pozastavení překladatelské činnosti je uvedeno, že dokončení již rozpracovaných překladatelských úkonů je v rozporu s důvodem pozastavení. (§ 13 odst. 4 ZSTSP)

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.