Jak zkouška probíhá?

Obecné informace

Vstupní zkouškou se ověřují zejména znalosti právních předpisů upravujících výkon tlumočnické činnosti a řízení, v nichž se tlumočnická činnost vykonává, a náležitostí tlumočnického úkonu.

Vstupní zkouška se koná formou písemného testu a je neveřejná.

Pokud žadatel podal žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů souhrnně pro více jazyků nebo specializací nebo pokud žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů současně jako tlumočník a překladatel, vykoná písemný test pouze jednou.

Vstupní zkouška se koná v českém jazyce.

Místo konání

Písemnou část vstupní zkoušky zajišťuje Justiční akademie. Ta se tak bude konat v jejích prostorách, konkrétně v:

  • Kroměříži,
  • Olomouci, a
  • Praze

Pozvání na vstupní zkoušku

Ministerstvo písemně oznámí žadateli den, čas a místo konání vstupní zkoušky. Vstupní zkouška se nemůže konat před uplynutím 30 dnů od odeslání oznámení, ledaže žadatel souhlasí s jejím dřívějším konáním.

Průběh zkoušky

Žadatel prokáže před zahájením vstupní zkoušky svou totožnost.

Žadatel může použít během písemného testu jako pomůcky pouze právní informační systém a další programové vybavení zpřístupněné ministerstvem a psací potřeby.

Písemný test trvá nejdéle 90 minut s tím, že neuspěl-li žadatel u testu po uplynutí této časové dotace (v takovém případě se jedná o tzv. prozatímní hodnocení), může v následujících 60 minutách doplnit svou odpověď na otázku (otázky), na kterou podle prozatímního hodnocení písemného testu odpověděl nesprávně, o její odůvodnění.

Ministerstvo může vyloučit ze vstupní zkoušky žadatele, který v jejím průběhu použil nedovolené pomůcky, nepracoval samostatně, nebo který jinak ohrozil účel vstupní zkoušky.

Žadatel může od vstupní zkoušky odstoupit.

Časová dotace

  • 50 minut písemný test
  • 40 minut doplnění odpovědí o odůvodnění (pouze v případě neúspěchu u testu v základní časové dotaci)

Povolené pomůcky

  • psací potřeby
  • právní informační systémy (ASPI) – k dispozici na zkušebních PC

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.