Jak podat žádost?

Předpoklady pro umožnění vykonání zkoušky

Podá-li žadatel žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, ministerstvo mu umožní vykonat vstupní zkoušku, pokud:

 • je bezúhonný,[§ 7 odst. 1 písm. b)]
 • je plně svéprávný,[§ 7 odst. 1 písm. c)]
 • nebyl v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestán pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 37 odst. 1 písm. a) až d), f) až l) nebo podle § 37 odst. 2 písm. a) až d), f) až m), pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 38 odst. 1 písm. a) až f) nebo podle § 38 odst. 2 písm. a) až g), pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 1 písm. a), b) až d), ani pokutou ve výši 100 000 Kč za přestupek podle § 39 odst. 2 písm. a), b) až d), nebo kterému v posledních 5 letech před podáním žádosti o zápis nebylo zrušeno oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost podle § 14 odst. 1 písm. d), [§ 7 odst. 1 písm. d)]
 • nenína základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku, [§ 7 odst. 1 písm. e)]
 • má kontaktní adresu na území České republikyv případě, že nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky, [§ 7 odst. 1 písm. f)]
 • prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném k výkonu tlumočnické činnosti, není-li tato osoba rodilým mluvčím, [§ 7 odst. 1 písm. g)]
 • uhradí poplatek za umožnění vykonání vstupní zkoušky [§ 10 odst. 3]
 • a je odborně způsobilý k výkonu tlumočnické (a překladatelské) činnosti v daném jazyce, pro který má být zapsána. [§ 7 odst. 1 písm. a)]

Za odborně způsobilou se považuje osoba, která:

 • získala vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu, pokud je lze získat, jinak nejvyšší možné dosažitelné vzdělání, [§ 8 odst. 1 písm. a)]
 • absolvovala státní jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický nebo překladatelský, nebylo-li předmětem vysokoškolského vzdělání studium jazyka, pro který daná osoba žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů nebo se jedná o osobu, jejímž mateřským jazykem je daný jazyk, [§ 8 odst. 1 písm. b)]
 • získala 5 let aktivní tlumočnické nebo překladatelské praxe, [§ 8 odst. 1 písm. c)]
 • absolvovala doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem právo a právní věda, [§ 8 odst. 1 písm. d)]
 • nebo získala jiné osvědčení o odborné způsobilosti zaměřené na daný jazyk nebo absolvovala kvalifikační akreditovaný kurz zaměřený na daný jazyk, pokud je to nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí. [§ 8 odst. 1 písm. e)]

Požadované vzdělání a požadovanou délku praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů spolu s uvedením specifikace potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu, jsou-li nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí, je upraveno vyhláškou č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, v příloze č. 1. [§ 8 odst. 5]

Aktivní tlumočnickou nebo překladatelskou praxí podle § 8 odst. 1 písm. c) se rozumí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností souvisejících s daným jazykem po ukončení vysokoškolského studia, případně nejvyššího možného dosažitelného vzdělání, bezprostředně předcházející podání žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, kdy převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia, případně nejvyššího možného dosažitelného vzdělání. [§ 8 odst. 2]

Za osvědčení o odborné způsobilosti podle § 8 odst. 1 písm. e) se považuje také osvědčení o odborné způsobilosti získané v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci. [§ 8 odst. 3]

Prominutí některé z podmínek odborné způsobilosti podle § 8 odst. 1 je možné na žádost žadatele o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, pokud jsou ostatní podmínky splněny v takové míře, která dává dostatečnou záruku, že tlumočnická nebo překladatelská činnost bude vykonávána s odbornou péčí. (Zejména lze prominout nesplnění podmínky podle § 8 odst. 1 písm. a) získáním delší aktivní odborné praxe) [§ 8 odst. 4]

Bezúhonnost podle § 7 odst. 1 písm. b se dokládá pouze u:

 • fyzické osoby, která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v cizím státě (neplatí pro členské státy Evropské unie, pokud je žadatelem občana ČR), výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace, [§ 9 odst. 3 písm. a)]
 • fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je tato osoba občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. [§ 9 odst. 3 písm. b)]

Žadatel tyto doklady musí přiložit k žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů. Tyto doklady nesmí být v okamžiku podání žádosti starší než 3 měsíce. [§ 9 odst. 6]

Nevydává-li stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti. [§ 9 odst. 4]

Znalost českého jazyka podle § 7 odst. 1 písm. g) se prokazuje:

 • dokladem o splnění zkoušky u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka [§ 7 odst. 4]
 • dokladem o splnění rovnocenné jazykové zkoušky. [§ 7 odst. 4]

Rodilým mluvčím podle § 7 odst. 1 písm. g)  se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která složila maturitní zkoušku z českého jazyka. [§ 7 odst. 4]

Poplatek

Za vstupní zkoušku činí poplatek 3 000 Kč [§ 10 odst. 3].

Pokud žadatel ve vstupní zkoušce neuspěl, může požádat o její opakování. V takovém případě je poplatek za opakování totožný, tedy činí 3 000 Kč [§ 10 odst. 4].

Pokud se žadatel nedostaví v řádném termínu, na nějž byl pozván, avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného termínu, činí poplatek 5 000 Kč [§ 10 odst. 6].

Pokud se žadatel nedostaví v jiném termínu, jenž mu byl stanoven, avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného náhradního termínu, činí poplatek 10 000 Kč
[§ 10 odst. 7].

Číslo účtu vyhrazeného Ministerstvem spravedlnosti k zaplacení poplatku je 19-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede žadatel své IČO a nemá-li jej, pak rodné číslo a jako specifický symbol žadatel uvede č. 333.

Lhůta pro pozvání ke zkoušce

Ministerstvo žadatele pozve k vstupní zkoušce do 6 měsíců ode dne doručení (úplné) žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, tedy té žádosti, kterou splní Předpoklady pro umožnění vykonání zkoušky (viz výše).

Ministerstvo písemně prostřednictvím pozvánky oznámí žadateli den, čas a místo konání vstupní zkoušky.

Kdy není potřeba vykonat vstupní zkoušku?

Vstupní zkouška se považuje za splněnou (a tedy není nutné vstupní zkoušku vykonat) v případě, že žadatel při vykonání vstupní zkoušky uspěl v jiném jazyce, než pro který nově žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů v uplynulých 3 letech před dnem podání žádosti [§ 10 odst. 2].

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.