Po absolvování

Výsledek vstupní zkoušky

Ministerstvo vyrozumí žadatele o hodnocení písemného testu buď:

 • nejpozději po uplynutí 90 minut od jeho zahájení (přímo v testovacím systému), nebo (je-li toto hodnocení prozatímní a žadatel doplní odůvodnění odpovědi)
 • po posouzení doplnění odpovědi a provedení konečného hodnocení písemného testu písemným oznámením.

Žadatel se hodnotí stupněm uspěl nebo stupněm neuspěl.

Uspěl

 • Žadatel splnil vstupní zkoušku, pokud odpověděl správně na alespoň 75 %testových otázek, neodstoupil od vstupní zkoušky a nebyl z ní vyloučen
 • pokud se vstupní zkouška považuje za splněnou, tedy v případě, že žadatel při vykonání vstupní zkoušky uspěl v jiném jazyce, než pro který nově žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů v uplynulých 3 letech před dnem podání žádosti.

Oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost vzniká zápisem do seznamu tlumočníků a překladatelů.

Ministerstvo zapíše žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů, splnil-li žadatel podmínky pro výkon tlumočnické činnosti, a to do 10 pracovních dnů ode dne složení slibu, na nějž bude ministerstvem písemně pozván. Slib se skládá bez výhrad do rukou ministra spravedlnosti. Rozhodnutí o zápisu do seznamu tlumočníků a překladatelů se písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci zápisem tlumočníka do seznamu tlumočníků a překladatelů.

Ministerstvo vydá tlumočníkovi průkaz tlumočníka a potvrzení opravňující jej k objednávce a převzetí tlumočnické pečeti. Ministerstvo před vydáním průkazu vyžádá od žadatele, tlumočníka nebo překladatele jeho fotografii. (to stejné platí i pro překladatele)

Neuspěl

 • Pokud byl ze vstupní zkoušky vyloučen,
 • Pokud ze vstupní zkoušky odstoupil,
 • Pokud se  k ní nedostavil, a svoji neúčast řádně a včas neomluvil,
 • Pokud žadatel podle hodnocení písemného testu nesplnil vstupní zkoušku, hodnocení písemného testu je prozatímní. Ministerstvo zpřístupní žadateli současně s vyrozuměním o prozatímním hodnocení písemného testu též testové otázky, na které žadatel podle prozatímního hodnocení odpověděl nesprávně, včetně nabídky odpovědí s označením správné odpovědi a odpovědi žadatele. Žadatel, který podle prozatímního hodnocení písemného testu nesplnil vstupní zkoušku, může v písemném testu pokračovat nebo se může práva pokračovat v písemném testu vzdát. V písemném testu lze pokračovat nejdéle 60 minut. Pokud se žadatel vzdal práva pokračovat v písemném testu, prozatímní hodnocení písemného testu se stává konečným hodnocením písemného testu. Pokud žadatel pokračuje v písemném testu, může doplnit svou odpověď na otázku, na kterou podle prozatímního hodnocení písemného testu odpověděl nesprávně, o její odůvodnění. Ministerstvo posoudí doplnění odpovědi a provede konečné hodnocení písemného testu, které žadateli písemně oznámí. Ministerstvo v oznámení též stručně uvede důvody posouzení.

Ministerstvo uveřejní výsledky vstupní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo při uveřejnění rozliší žadatele označením, které mu přidělilo.

Vykonání vstupní zkoušky v náhradním termínu

Ministerstvo umožní vykonat vstupní zkoušku v jiném termínu tomu, kdo se

 • nedostaví k vykonání vstupní zkoušky
 • svou neúčast řádně a včas omluví (omluva je podána včas, pokud ji žadatel doručil bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o vážných důvodech své neúčasti nebo o důvodech své neúčasti, které jsou hodny zvláštního zřetele)
 • prokáže vážné důvody své neúčasti (do 5 dnů od doručení omluvy)
 • nejpozději do 5 dnů ode dne doručení omluvy požádá o umožnění vykonání vstupní zkoušky v jiném termínu a
 • uhradí poplatek za umožnění vykonání zkoušky v jiném termínu ve výši 5 000 Kč. (pokud termín, ke kterému se žadatel nedostavil, byl již náhradním termínem, zaplatí poplatek ve výši 10 000 Kč)

Opakování vstupní zkoušky

Ten, kdo při vstupní zkoušce neuspěl, může do 1 měsíce ode dne, kdy byl vyrozuměn o jejím výsledku, požádat o její opakování. Ministerstvo umožní opakování vstupní zkoušky žadateli, který uhradil poplatek za vykonání vstupní zkoušky, o jejíž opakování žádá, a to po uplynutí 6 měsíců ode dne konání vstupní zkoušky, při které žadatel neuspěl. Vstupní zkoušku lze opakovat pouze jedenkrát. Poplatek za umožnění opakování vstupní zkoušky činí 3 000 Kč.

Ten, kdo ve vstupní zkoušce neuspěl a nepodal včas žádost o její opakování, stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu, anebo ten, kdo neuspěl ani při jejím opakování, může podat další žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů nejdříve po uplynutí 3 let ode dne konání poslední neúspěšné vstupní zkoušky.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.