Aktuality

17.02.2021

Informace k apostilování a superlegalizaci úředně ověřených překladů

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dopis adresovaný soudním tlumočníkům a překladatelům ve věci provádění tlumočnických a překladatelských úkonů pro účely jejich použití v zahraničí [k dispozici zde - Dopis náměstkyně MSp ČR soudním tlumočníkům a překladatelům (ověřování)]. Uvedeným dopisem ministerstvo informuje soudní tlumočníky a překladatele, že nadále již nebude možné opatřit vyhotovený [...]

Celý článek
11.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k užívání průkazu tlumočníka

Zákon č. 354/2019 Sb. a prováděcí vyhláška č. 506/2020 Sb. spojují úkon vydání průkazu se zápisem nového žadatele do seznamu. Je tomu tak mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat fotografii. Nové průkazy tedy tlumočníci a překladatelé obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných [...]

Celý článek
07.01.2021

Vzorové tlumočnické a překladatelské doložky podle zákona č. 354/2019 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokument obsahující vzorové překladatelské a tlumočnické doložky odpovídající požadavkům nové právní úpravy (k dispozici zde). Znění zveřejněných doložek není pro tlumočníky a překladatelé závazné a doložky vyžadují individualizované úpravy ze strany tlumočníka či překladatele. Tlumočníci a překladatelé tedy mohou vzorové doložky dle vlastního uvážení [...]

Celý článek
05.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k dočasnému užívání tlumočnické pečeti

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „tlumočnický zákon“), stanoví v § 27 odst. 2, že provádí-li se překladatelský úkon v listinné podobě, musí být každé jeho vyhotovení vlastnoručně podepsané a musí být připojen otisk překladatelské pečeti. S ohledem na to, že tlumočníci jmenovaní podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, [...]

Celý článek
05.01.2021

Sdělení Ministerstva spravedlnosti k číslování tlumočnických a překladatelských úkonů

Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo spravedlnosti v současné době nemá k dispozici systém evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jímž bude podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nahrazeno vedení tlumočnického deníku, nevztahuje se na tlumočníky a překladatele povinnost uvádět v tlumočnické a překladatelské doložce číslo položky, pod kterou [...]

Celý článek
11.12.2020

Prováděcí právní předpisy k novému zákonu byly zveřejněny ve Sbírce zákonů

Dne 7. 12. 2020 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny vyhlášky č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti („vyhláška o tlumočnické činnosti“) a č. 507/2020 o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele („vyhláška o tlumočném“), které provádějí zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů [...]

Celý článek